Tanrı Dağlı Akkartal 3.Bölüm ; KORSANLAR

2014-07-29 08:16:00

KORSANLAR       Adanınbatıtarafındabulunankahramanlarımız, buinanılmaz olayıntesirinden, ateşinverdiğikıyassızyaşamerkiyleısınarak arınırken,sairtümihtiyaçlarınıunutup,hoşsohbetleredalmışlardı.Bu gibidurumlarda çokgörüldüğügibi,onlardabilhassametafizikve mistikkonularda sohbetler açıp,bilhassaüç-dörtkişikonuşurken, diğerleri sükûnetveümitleonlarıdinliyordu.Bukonular çoğunaaçlık hissiniunutturacak denlihoşgelsede   buduygunun   midesinde yarattığıayaklanmaya artıkengelolamayanbiri,lezizateşbaşı sohbetinihissettirmeden bırakıp,adanındoğusundakalankoruluğa yöneliyordu.Bugidenbirazsonraomzundabirdüzine adatavşanı  ile geridönüp,herkesihayretleriçindebırakıyordu. Azsonrakesilip, soyulantavşanlarateştekızarırken, ateşbaşısohbetitambirşölen havasınadönüşüyordu. Buşölenesebepolankişi,olaylarzincirinin artıkunutturmağabaşladığısuikastçıTakimo'danbaşkasıdeğildi.   BiraraLamaonahitaben:   -YahuTakimo,senneacayip  adamsın,anlayamadım.Az kalsın bizizehirleöldürtecek iken,şimditutmuşaçlıktankıvranan midelerimize emolacakişleryapıyorsun.Buolayınaslıneydi,ne olursunartıksöyle?Diyordu.   Fakato;   -Benmizehirletecektim sizi?Sennedenbahsediyorsun,inan anlamıyorum!   Diye,masum birtavırlahalaitirazediyordu. Oysa,onuitham edenyamakTarodaaynısamimitavırüzereydi. Bukonuşimdilik bir muamma olarakkalacakgibiydi.Zirakaptan, otutumuna makulbir sebepgöremiyor,suçluolduğunaartıkinanmıyordu. Akkartalmahut hadiseyiolmamışsaymıyor,lakin     temkinliolarak,çözümlenmesi işinizamanabırakıyordu. Vakitartıkgeceyarısınıbulup,zatenserin olmayan havave  ateşintesiriyle etrafiyiceısınmış,çevresin... Devamı

Tanrı Dağlı Akkartal 2.Bölüm; GÖKBÖRÜ OYUNU

2014-07-29 08:13:00

GÖKBÖRÜOYUNU       Büyüksarayınönündeyeralangenişdüzlüğe pekçokçadır kurulup,müsabakaların yapılacağıbölümlerdüzenlenmişti. Yarışmalarakatılmaküzere,  uzak  il  ve  ülkelerdengelen  konuklar KağanOtağı'nın   solunda kurulu   süslü   çadırlara   yerleşirken, sağdakilerde   ülkeiçinden gelen seçkinkonukveyarışmacılar konaklıyordu. Yüksekduvarlarlaçevrilisarayınarkasındabaşlayan ormanlıkalan,yarışmaveşenliklerinyapılacağı genişsahayıda çevreliyordu. Yirmigündürsürenşöleninardındanasılilgiyi, başlayacakolanyarışmalar çekiyordu.Ogünekadaryenilip,içilerek eğlenilmiş, bundansonrayiğitlerermeydanına boyölçüşmekiçin çıkıyordu.Onedenleşehrinbütünhanlarılebalepdolmuş,pekçok yeniçadırkurulmuştu. Buyarışlarauzakdiyarlardanitibaredileceği bilindiğiiçin,ferdimüsabakalar ikinci  fasılada  yapılacaktı.  Nihayet vakit   dolmuş,   yarış   davullarıçalmağa,   yarışçılar   ermeydanını doldurmağabaşlamışlardı.   Güzelbir   baharsabahıydı.Muhteşemonaltıdirekli,dokuz tuğluotağınhemenönünde,yüksekbirzemindekurulu,ayaklarısom altın,görkemiyle gözkamaştıranTaht,yenisahibinin  oturmasıiçin özenlehazırlanmıştı. Butöreniçin,enarkadaseyircikitlesi,onların birazönünde görkemli üniforma vepusatlarıilekollukkuvvetleri, onlarınönündeçopendozlaruzuncabirsıraoluşturmuş,kağanınteşrifi bekleniyordu. Nihayetsüslüotağınzümrütyeşiligirişperdeleriyanaaçılıp, kırkyaşlarında,orta   boylu,i... Devamı

Tanrı Dağlı Akkartal 1.Bölüm; Mete Han

2014-07-29 08:10:00

  TANRIDAĞLIAKKARTAL       (ROMAN)       HÜSREVÖZEL           Demetevler8.Cad.No:67/DYenimahalle       ANKARA       Tel.:05424492244-03123462659       Copyrigh©HerhakkıHüsrevÖzel'eaittir           ISBN975-968110-0-5   Kapak:HüsrevÖzel   Dizgi:HüsrevÖzel     SUNUŞ   Yazım üslubuveiçerikolarak,orijinalolanbueser,yazarınon altıyılınıalmıştır.İşlenenkonu,bahsigeçenzamanlar dolayısıile kadim TürkUlusu’nungeçmişigibigörünsede,  esasengeleceğiile alakalıolup,   nesillerin,    asli varlıkveulusalbütünlüklerinikoruyup, sürdürülebilmesininmarjinalgerekleridir.   Bumeyandadinî,  askerî,  siyasî,  felsefîvekültürelyaklaşımlaradair bolcaörneklerverilmiştir.   Zikredilmesi gerekenönemlibirhusus,yazarınbukitabıyaza bilecekdurumagelmekiçinsarfettiğiolağanüstü çabavegenelgeçer deneyim kazanmakadınagözealıp,peşinödediğikarşılıklardır. Romandavurgulanmakistenenbirincilöğekişilikolup,mutlu,onurlu, özgürbirhayatısürdürebilmeningerekleriüzerindedurulmaktadır.       Din  ve  sair  felsefî  yaklaşımlarıninsan  hayatı  üzerindesahip olduğuinkârınâkabiltesirlere,bununpratikhayattaki toplumsal sonuçlarınadeğinilmişolup,ulusumuzundin  değiştirdiğizamanlar (UygurveKa... Devamı

Fotoğraf

2012-04-28 08:40:09
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı