USTA ve KAZAN

2014-07-29 08:30:00

USTA  ve KAZAN   Arkasında cezaevinin  kapısı, gürültüyle kapanıp, dışarı çıktığında, üstünde kara bulutlar dolaşıyordu. Her an, bir boran, patlamak üzereydi. Elinde, siyah bir çanta, hızla anayola doğru yürüyüp, kaldırımdan, gelen ilk taksiye işaret etti. Az sonra, önünde duran taksiye, arka kapıdan binerek, arkadan, keli görünen şoföre hitaben; - Otogara sür! Dedi. Hemen hareket eden taksi, yoğun İstanbul trafiğine katılırken, adam düşünceliydi. Kesif bir yağmur  başlamış,  iri damlalar,  aracın  tavanını  döverken, görüşü engellenen şoför, cam sileceklerini çalıştırmıştı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, yol takibini güçleştiriyor, şoför ister istemez yavaşlıyordu. Fakat, acelesi olan adam: -Biraz hızlan. Diye, öneriyordu. Arka koltukta oturan adamın ses tonu gizli saldırganlık içeriyor, bu ise  şoförü tedirgin edip, neredeyse, onu aldığına pişman oluyordu. Her şeye rağmen, esnaflık hatırına, yatıştırıcı bir tonla adama cevaben; - Ağabey sanırım, aceleniz var ama, havanın, yolun durumu da ortada. - Ben,  onu  bunu  bilmem  arkadaş,  sana  hızlan  dedim. Paranı hak etmek istiyorsan elbet! Şoförü bir asabiyet, bir telaş sarıp, bütün uzuvları uyuşmağa başlıyordu. Kendini zoraki tutarak; - Merak   etmeyin   beyefendi. Sizi  otogara, zamanında ulaştıracağım; inşallah... Diyordu. Bunun üzerine, dişleri arasından, yılan tıslaması gibi bir tonla konuşan adam: - Bana maval okuyacağına, gaza bas, be adam! Diye, nobranca çıkışırken, şoför içinden, sabır duaları okuyor, kazasız, belasız evine, bekleyen çocuklarına, yeniden kavuşabilmeği, diliyordu. Sonra, ister istemez gaza yüklenirken; - Tama... Devamı

Tanrı Dağlı Akkartal 7.Bölüm: KARAHANLILAR DEVRİ

2014-07-29 08:27:00

KARAHANLILAR   Sultanların ihtilafiçindeolduğu,Asyakıtasında,zümrütyeşili yaylalarvebütünufuklarahâkimTanrıDağıDergahı’nın, Kuzeydoğu cephesineyapılankâgirevinde,eşiTangülüveikiçocuğuilemutlu birhayatsürüyorduAkkartal.   Gülenay adını,küçükkızına  hemenvermiş,ondanaltıyaşdaha büyükolanoğulise,töreicabı,isminikendikazanmakzorundaydı.   Dergahtan, hermevsimyolaçıkankolaçanekipleri,yurdu dolaşırken, gidişatadair,hertürlü   haber   ile   yanlarında,   yeni öğrenciler ile dönüyorlardı. KocaTuğrulDergahı'nınüçüncü   piri olarak,  kut  mihrabıpostunu  devralan  Akkartal,  etrafını  çevreleyen DergahKurultayıiledanışıp,geleceğeyöneliktedbirleralınıyordu.   Ötükenilearalarında uzunzamandır, hiçilişkiyoktu.Bilinenler sadece,ailesiniara  sıra,  ziyaretegidenSungur’unsöylediklerinden ibaretidi.Songidişinden beri,üçyılgeçenSungur,bukezdönmeyip, oradaevlenerek,babasınınişlerinidevralmıştı. YaşlıArıkbuğa,işleri onadevretmiş,kendizamanlarını, Ötükensarayında,kurultayüyesi olarakgeçiriyor,sabahçıkıp,akşamevinedönüyordu.   PayitahtÖtüken'de, KırgızKağanıTunkBaka,kendisinebiat etmeyip,güneydedevlet   kuranKülBilge'ye  içerlesede,   halinden memnun  görünüyordu.  Anası  Uygur  kökenli  olduğu  için,  Kırgız kağanı  Tunk  Baka  Tarkan'akarşı,  kendisini,Uygur  Devleti’ninasli varisisayan,KarlukBaşbuğu KülBilge,YağmaveArgu   beylerinin desteği  ile  yeni... Devamı

Tanrı Dağlı Akkartal 6. Bölüm : AKKARTAL BİZANSTA

2014-07-29 08:24:00

AKKARTALBİZANS'TA   Günler  süren  yolculuktan  sonra  nihayet  bir  kuşluk  vakti, boğazınberiyakasında birtepededurmuş,mavigökyüzünde, arkasından yavaşyavaşyükselenpırıltılıbirgüneşineşliğinde,nefes kesengüzelliğiyle Bizans'ınkurulubulunduğuefsanevîşehriseyre dalmıştı.  Bulunduğu  yerden  uzun  bir     müddet     şehri  seyreden Akkartal, nitekimatını,   boğazınöteyakasınageçişsağlanan bir kıyısına sürmüştü. Buradankarşıyaadamveyükgeçireniriliufaklı birçokgemivardı.Atınıyüklemeyapılanbüyükbirgemininyanaşmış bulunduğuiskeleyesürmüş, hem kürek, hem deyelkenlehareketeden gemi,çoksürmedenkarşıkıyıyaulaşmıştı.   Yükseksurlarınönündeki  büyük  kapıdangiren,  çıkan  çoktu. Bunlarıniçindeikitekerlekli zahire,meyveveşarapfıçısıyüklü kağnılarıylavedörttekerlekliatarabalarıylagelmişolanköylülerve süvarilervardı.Büyükkapınınönündeduranmuhafızlar, gözüne kestirdiklerini hemendurdurup,ancaksorguladıktansonraiçeri bırakıyorlardı.Onunyaklaştığınıgören,  elinde  kargısı,  başındauzun tüylü    miğferi,    kısa    etekli,    derisaçaklı,yelekten oluşan üniformasıylabirnöbetçiseslenerek:   -Heyatlı,durbakalım.Kimsin,nemaksatlagirmekistersin Bizans'a?   -Turandiyarından, BizansİmparatoruHeraklisileulukağan MoyenÇoradınagörüşmek içingelenbirelçiyim.Herhaldebana refakateder,imparatorluksarayınayolgösterirsiniz?   Busözlerkarşısındabi... Devamı

Tanrı Dağlı Akkartal 5.Bölüm: BİLGE ATA

2014-07-29 08:21:00

BİLGEATA       AkkartalBatıistikametinde yolalırken,Ötüken'denayrılalı günlerolmuştu. DörtünlüKamdanüçüncüsü BilgeAtailemuhakkak görüşmekistiyordu.Ulutolgabunubilhassaönermişti. BilgeAta, Yedisucivarında,Zengibardağında  bir   mağarada  münzevihayatı sürmekteydi. Orayavarmakiçin,AltaylarveTarbagataydağlarından aşmasıgerekiyordu. TengriDağı’nınkuzeyindenaşıp,Türgişler diyarınaulaşmıştı. Buradanyoladevamla,Balasagun veFergana üzerindengeçerek,Semerkant veBuharay'akadargidecekti.Aslında, ünlükamlardandördüncüsüolanKıraçAta’yıda  görmekistemiş, lakin    onun    Kaşgarcivarındıbulunuşu, bunudahasonraya ertelemesini gerektirmişti. Hemnasılolsa,KamKülErkinona uğramış,ülkeahvalivegidişatındanhaberlervermiştir,diyordu.   NihayetYedisu’yaulaştığında, gölgelerdoğuyadoğruuzanıyor, günakşamoluyordu.UfuktayükselenZengibarDağı,uzaktansisler vedumanlararasındabirsiluetgibigörünüyordu. Birazöncedinmiş olanyağmur,yerleriıslatmış,çamurdan kaçınmak isteyenAkkartal, yoldan   kenara   çıkarak,   atını   otlu   bozkırdan   sürüyor,   karanlık basmadanvarmakistiyorduoraya.  Bozkırınortasındayükselenbu dağ,esasençokyükseksayılmazdı,etraftabaşkatepelerinolmayışı, burayıolduğundançokdahayüksekmişgibigösteriyordu. İlkanda koyu  yeşil  görünenetekler,  yaklaşıldıkçadeğişik  ton  ve  nüanslara bürünüyor,  mor  veturuncukesimler, oyöredekiyabankavaklarının hazanıyaşadığınıişaretediyordu.Küçükpatikadantırmanarakulaştığı ... Devamı

Tanrı Dağlı Akkartal 4. Bölüm; KANLI BORDA VURUŞMASI

2014-07-29 08:19:00

  KANLIBORDAVURUŞMASI       Akkartal'ın  düşünce  ve  konuya  dair  çözümlemeleri  hemen hemenaynıydı.Bubaşarının kendiulusunadamüyesserolmasıbaş temennisiydi. Buminvalüzeredevamedendenizyolculuğu,günler sonra,   Muhankodaro   limanına   ulaşılmasıyla   yeni   bir   safhaya erişiyordu. Limanaçokazbirmesafekalmıştı.Buradademiratılıp, hazinepaylaşıldıktan sonra,herkeskendiyolunagitmeküzereveda edilecekti.   Liman   olağanüstü   hareketliydi.   Rıhtımda   kaynaşan insanlar,demirligemilerekaçargibidoluşuyor, erzakyüklüyorve bunlarhemendenizeaçılıyorlardı.   Gemiden rıhtımageçenkaptanveMirza,kısabirkolaçandan sonragelmişlerdi. Bulimandahemenherırkvesoydaninsana rastlamakmümkünolduğuiçin,dünyanınheryeriyle ilgilidoğruveya yanlışhaberleralmakmümkündü.   Dediklerine   göre;   buralarda   ortalık   çok   karışıktı.   Hatta yakınlardasavaşdahibekleniyordu. Akkartaliçin,Ötüken'denbile haberlervardı;Dediklerine göreKağanMoyen   Çor   Çin’eakına çıkmış.KuzeyliKarluklar ileBasra'yıelanelindetutanEmeviler, Çin ordularınakarşıTalas’taittifakettikleriiçin,aralarındaki     ilişkiler epey   zamandır iyiseyredip,   halktan   kimileriMüslümanlığa  dahi geçiyorlarmış.   Karluklar   bir    Oğuz   boyuydu.Ulu    kağanlıktan kısmenbağımsızolanbuboy,doğalsınırlarınayakınolmasınedeniyle güneyvegüneydoğudan gelenArap-&Ccedi... Devamı